Podmienky účasti

PRAVIDLÁ

 

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?

 • STEFANIK TRAIL môžu absolvovať len tí bežci, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň pred štartom pretekov.
 • Účastníci STEFANIK TRAIL musia byť dostatočne psychicky aj fyzicky pripravení na tieto mimoriadne namáhavé preteky. Plne zodpovedajú za posúdenie, či ich doterajší tréning je adekvátny pre zvládnutie náročnej trasy dlhej 145 km s výškovým stúpaním 5330 m a klesaním 5680 m.
 • Všetci bežci vrátane sprievodných bežcov („pacerov“) bežia na vlastné riziko a pri prezentácii budú musieť písomne súhlasiť s nasledovným znením prehlásenia: Prehlásenie pretekára (SK)Runners proclamation (EN).
 • Každý pretekár ultrabežec jednotlivec aj ultrabežec člen ultra štafety, bez výnimky, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) čestné prehlásenie o lekárskej prehliedke a odovzdať ho organizátorom. Bez odovzdania tohto dokumentu nebude ultra bežcovi vydané štartové číslo a nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tento dokument neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokument s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou. Tento dokument musí podpísať, inak mu nebude umožnené štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.
 • Dobrovoľná registrácia a následná účasť v pretekoch je potvrdením plnej akceptácie pravidiel pretekov a prípadných zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť. Zaregistrovaním sa, účastník zbavuje organizátora zodpovednosti za poškodenie svojho zdravia alebo majetku, rovnako tak zdravia či majetku iných osôb, ktoré bežec spôsobí.
 • Každý zo zúčastnených si musí byť vedomý, že bude bežať v CHKO Malé Karpaty a bude dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
  Preteky budú prebiehať chránenej krajinnej oblasti so špecifickým a jedinečným ekosystémom. Účastníci sú preto povinní striktne udržiavať čistotu a nenarúšať tento ekosystém predovšetkým odhadzovaním odpadkov do okolia, trhaním kvetov alebo rušením zveriny. Každý, kto bude pristihnutí pri znečisťovaní trate odpadkami, bude diskvalifikovaný a postihnutý v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. V snahe redukovať dopad na životné prostredie, NEBUDE organizátor poskytovať na občerstvovacích staniciach plastové poháre. Každý pretekár bude vyzvaný používať vlastný pohár alebo fľašu pre zabezpečenie svojho pitného režimu na občerstvovacích staniciach.
 • Bežci jednotlivci, členovia ultra štafiet aj členovia štafiet môžu štartovať len v prípade ak boli všetci riadne prihlásení,  zaregistrovaní a zaplatili účastnícky poplatok stanoveným spôsobom a v stanovenom termíne. (viac v časti „Registrácia a prezentácia“). NIE JE MOŽNÉ aby si bežci po zaregistrovaní pravidlami určeným spôsobom dodatočne zamieňali štartové čísla s neregistrovanými osobami. Ak sa tak stane, bude ultra bežec, členovia ultra štafety alebo celý štafetový tím, v ktorom došlo k tejto zmene, diskvalifikovaný.
 • Jednotlivci aj členovia štafiet musia mať k dispozícii povinný výstroj požadovaný organizátorom podujatia. (viac v Čl.2 „Povinný výstroj“)
 • Účastníci bežia so zapožičaným čipom SPORTIDENT (viac v sekcii „Registrácia a prezentácia“)

 

 Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ

POVINNÝ VÝSTROJ BEŽCOV JEDNOTLIVCOV A ŠTAFIET

 • Elastický obväz 1 ks, izotermická fólia 1 ks, píšťalka alebo iný nástroj vydávajúci silný zvuk 1 ks
 • Výrazný reflexný prvok pripevnený na odeve, resp. na ruksaku alebo červená bicyklová blikačka na ruksaku alebo na temene čelovej baterky
 • Čelová baterka s minimálnou svietivosťou 100 lumenov, náhradné monočlánky (alebo PowerBank na dobitie)
 • Mobilný telefón, s výdržou batérie až do cieľa (odporúčame nefotiť, ani netrekovať samotný beh týmto telefónom)
 • VLASTNÝ POHÁR
 • Vrecko na odpad (na obaly z gélov, iného jedla, liekov, fliaš a pod.)
 • Oblečenie s reflexnými časťami od štartu resp. v úsekoch, na ktorých bežcov zastihne večer a noc
 • U každého bežca 1 liter tekutín na štarte, respektíve na začiatku ním bežaného štafetového úseku
 • Nepremokavá a vetru odolná vetrovka alebo pršiplášť (poncho)

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas prezentácie účastníkov nebude jednotlivcom ani štafetám povolený štart. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude jednotlivec aj štafeta diskvalifikovaná (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov).

POVINNÝ VÝSTROJ SPRIEVODNÝCH BEŽCOV (PACEROV)

 • Elastický obväz 1 ks, izotermická fólia 1 ks, píšťalka alebo iný nástroj vydávajúci silný zvuk 1 ks
 • Výrazný reflexný prvok pripevnený na odeve, resp. na ruksaku alebo červená bicyklová blikačka na ruksaku alebo na temene čelovej baterky
 • Čelová baterka s min. svietivosťou 100 lumenov a náhradné monočlánky (alebo PowerBank na nabitie)
 • Mobilný telefón, s výdržou batérie až do cieľa (odporúčame nefotiť, ani netrekovať samotný beh týmto telefónom)
 • Vlastný pohár
 • Vrecko na odpad (na obaly z gélov, iného jedla, liekov, fliaš a pod.)
 • Oblečenie s reflexnými časťami od štartu resp. v úsekoch, na ktorých bežcov zastihne večer a noc
 • 1 liter tekutín na štarte úseku, na ktorom pacer začne ultra bežca sprevádzať
 • Nepremokavá a vetru odolná vetrovka alebo pršiplášť (poncho)

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude sprievodný bežec vyradený z pretekov. Ultra bežec môže pokračovať v pretekoch, ale bez sprievodného bežca (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov).

VEĽMI DOPORUČENÝ VÝSTROJ

 • Gázový obväz 1 ks, dezinfekcia 1 ks
 • GPS nielen v mobilnom telefóne, ale aj separátnom zariadení (hodinky treker)
 • Reflexná vesta
 • Rolnička, zvonček
 • Druhá baterka (ručná) pre lepšiu 3D identifikáciu prekážok na trase. Náhradná baterka so svietivosťou minimálne 100 lumenov.
 • Skladacie turistické paličky
 • Oblečenie na výmenu, najmä ponožky – ideálne prstové
 • Oblečenie bežca adekvátne počasiu a času kedy bude na trati – sledujte predpoveď
 • Náhradné bežecké topánky
 • Ochranný krém s vysokým UV faktorom
 • Ochrana hlavy a krku proti slnečnému žiareniu
 • Krém či vazelína pre ošetrenie odretých častí tela
 • Voda podľa vlastného osobného indexu potenia (množstvo potu vylúčeného za hodinu pri obdobnom výkone a podmienkach) a vzdialenosti najbližšej občerstvovacej stanice
 • Peniaze (min. 20€)
 • Dobrá a priateľská nálada voči dobrovoľníkom, druhým bežcom a brechajúcim psom

  

Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL

 • Preteky úspešne dokončí jednotlivec alebo štafeta za predpokladu, že prejdú celou trasou a oni aj ich podporné posádky a sprievodní bežci dodržia všetky predpísané pravidlá vrátane dodržania časových limitov pre jednotlivé občerstvovacie stanice (časové limity uvedené tu).
 • Bežec jednotlivec alebo štafeta, ktorí nedosiahnu časový limit na ktorejkoľvek občerstvovacej stanici automaticky z pretekov predčasne odstupujú. "Všetci ultra bežci, členovia ultra štafiet, členoavia štafiet, ktorí z akýchkoľvek dôcodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude bežec jednotlivec, alebo bežeci v štafetách doživotne dištancovaní a stratia možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM."
 • Využívať cudziu pomoc na prevoz výstroja a potravín je možné len v prípade ak je táto pomoc poskytnutá výhradne v priestore občerstvovacej stanice, nie na trase medzi dvoma občerstvovacími stanicami.
 • Sprievodné posádky bežcov sú povinné dodržiavať pravidlá cestnej premávky, riadiť sa pokynmi organizátora v zmysle odstavovania vozidiel na vopred vyznačených miestach organizátorom. Sprievodné posádky nesmú v žiadnom prípade rušiť nočný kľud a musia sa tiež riadiť pokynmi organizátorov a polície, pokiaľ táto bude poskytovať asistenciu v priebehu pretekov. V prípade, že organizátor zaznamená nevhodné správanie sprievodnej posádky, napríklad nadmerný hluk, znečisťovanie životného prostredia, podnapitosť a podobne, je organizátor povinný pretekárov jednotlivcov, resp. celú štafetu tejto podpornej posádky s okamžitou platnosťou vylúčiť z pretekov.
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov. Zrušenie podujatia je bez nároku na vrátenie štartového poplatku ak bude podujatie zrušené kvôli extrémnym poveternostným podmienkam alebo predpovedi počasia 48 hodín a neskôr pred štartom podujatia.
 • V prípade nutnosti zrušiť preteky z nepredvídateľných a neovplyvniteľných dôvodov do 15 dní pred štartom, organizátori pretekov si vyhradzujú právo vrátiť bežcom 50% zo zaplateného štartovného poplatku. Podiel ponechaných finančných prostriedkov napomôže organizátorom hradiť časť vytvorených nákladov pred začiatkom pretekov. Ak budú preteky zrušené alebo prerušené pre nepriaznivé poveternostné podmienky, či iné nepriaznivé skutočnosti, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť štartovné poplatky nebudú bežcom vrátené.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, kolabovanie stromov, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pretekov v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia okamžite o zmenách informovať. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov, alebo dobrovoľníkov, alebo zdravotníckeho personálu.
 • Ak dôjde k odkloneniu iba časti ultra bežcov resp. štafiet na inú trasu, alebo k zrušeniu pretekov, nebude vyhlasované poradie podľa dosiahnutých výkonov. Bude zverejnený iba abecedný zoznam bežcov a štafiet s časmi z jednotlivých občerstvovacích staníc a z cieľa, bez vyhlasovania poradia.

  

Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY

ORGANIZAČNÉ POKYNY ŠTART

Kľud miesta posledného odpočinku M.R. Štefánika chráni Zákon NR SR č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko.

 • Na štart môžu nastúpiť len pretekári, ktorí prešli riadnou online registráciou v stanovenom termíne, resp. náhradníci, ktorí prešli procesom výmeny po prepísaní údajov v registrácii pôvodného ultra bežca, člena ultra štafety, člena štafetového tímu, alebo celého štafetového tímu najneskôr do termínu uvedeného na www.stefaniktrail.sk v časti  „Registrácia a prezentácia“.
 • ULTRA JEDNOTLIVCI sa prezentujú na mieste štartu v čase medzi 15:30 a 18:30. PACERI sa prezentujú na mieste svojho štartu pred príchodom svojho bežca na občerstvovaciu stanicu.
 • ULTRA ŠTAFETY resp. ŠTAFETY sa prezentujú na mieste štartu v čase medzi 18:30 a 20:30 resp. 20:30 a 22:30.
 • Pri ultra štafetách resp. štafetách je potrebné aby prvý bežec tímu alebo kapitán tímu doniesol na prezentáciu na štart pretekov prehlásenia podpísané vlastnou rukou každým členom tímu!
 • V priestoroch chaty Bradlo bude možnosť občerstvenia, hygieny, WC.
 • Pred štartom bude možné ešte odovzdať organizátorom batožinu na prevoz do cieľa a tiež "drop bagy" s vecami, ktoré chcete použiť na konkrétnej stanici. Všetky prepravované veci musia byť viditeľne označené Vašim štartovým číslom, prípadne menom a odporúčame mať "drop bagy" v nepremokavom obale (igelitový sáčok a pod.).
 • Štart neodkladáme. Štartom je možné prejsť do 30 minút po odštartovaní.
 • Každý bežec na štarte musí pri sebe mať čip Sportident, ktorý dostane bežec či štafeta na prezentácii (platí len v prípade, že čipy budú k dispozícii). V prípade, ak nebudú bežcom rozdané štartové čipy, budú tieto nahradené záznamovými hárkami, do ktorých budú zaznačované prechody „mŕtvymi kontrolami" aj občerstvovacími stanicami.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.

ORGANIZAČNÉ POKYNY CIEĽ

 • Po dobehnutí do cieľa v predpísanom limite dostanete pamätnú medailu. Na štarte aj v cieli dostanete od organizátorov ďalšie potrebné organizačné pokyny.
 • Pred pretekmi budú bežci inštruovaní o možnostiach občerstvenia, hygieny, využitia WC a vyzdvihnutia osobných vecí v areáli OC Eurovea, resp. v budove ZŠ M.R. Štefánika v Bratislave. Pre bežcov plánujeme v cieli zriadiť vlastnú relax zónu.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE SPRIEVODNÝCH BEŽCOV (PACEROV)

 • Ultra bežec jednotlivec smie využiť možnosť sprievodného bežca od stanice Pezinská Baba. Členovia ultra štafiet nesmú použiť PACERov. V jednom momente môže ultra bežec jednotlivec bežať len s jedným sprievodným bežcom, ktorý sa ale môže prestriedať s ďalšími sprievodnými bežcami na staniciach Kamzík bufety, Devín kostol. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude ultra bežec z pretekov diskvalifikovaný.
 • Pacera (alebo viacerých pacerov) sú ultra jednotlivci povinní písomne nahlásiť do termínu uvedeného na www.stefaniktrail.sk v časti  „Registrácia a prezentácia“, doplnením vlastnej platnej registrácie. Paceri, po zaplatení poplatku 15 EUR a odovzdaní všetkých náležitých dokumentov a prehlásenia podpísaného vlastnou rukou organizátorom, dostanú na ich nástupných staniciach špeciálne označenie. Paceri majú právo používať služby občerstvovacích staníc v plnom rozsahu (jedlo, pitie, drop bagy), paceri nezískavajú v cieli pamätnú medailu.
 • Sprievodní bežci nemajú povolené niesť bežcom potraviny, výstroj ani vodu. Nesmú sa ultra bežcov dotknúť ani telom ani iným predmetom, ktorý by umožnil čo len minimálnu podporu pri prekonávaní fyzickej námahy v zdolávaní trate (napríklad naviazanie na lano, ťahanie či navigácia turistickou paličkou a podobne). Toto pravidlo neplatí v prípade sprievodcov zrakovo či inak telesne postihnutých bežcov.
 • Sprievodní bežci majú povolené s ultra bežcami verbálne komunikovať, povzbudzovať ich, kontrolovať ich momentálnu kondíciu a prípadne pokynmi korigovať vhodnosť oblečenia, režim príjmu potravín, vody a močenia. V prípade, že dôjde k porušeniu týchto pravidiel budú sprievodný bežec aj jeho partner ultra bežec diskvalifikovaní.

 

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠTAFETY A ULTRA ŠTAFETY

 • POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA PRE ŠTAFETY a ULTRA ŠTAFETY JE ROVNAKÁ AKO PRE ULTRA BEŽCOV!!!
 • KAPITÁNI ŠTAFIET A ULTRA ŠTAFIET SÚ ZODPOVEDNÍ ZA REGISTRÁCIU A PLATBU ŠTARTOVNÉHO CELÉHO TÍMU. DÔLEŽITÉ PREHLÁSENIA A REVERZY VŠAK BUDE MUSIEŤ PODPÍSAŤ VLASTNOU RUKOU KAŽDÝ ČLEN ŠTAFETY A ULTRA ŠTAFETY a prví členovia štafiet, alebo iní bežci každej zo štafiet a ultraštafiet, sú povinní tieto podpísané dokumenty odovzdať organizátorom pri prezentácii bezprostredne pred štartom na Bradle.
 • Maximálny počet bežcov v jednej štafete je 7. Minimálny počet bežcov v jednej štafete je 4. Fixný počet bežcov ultra štafiet je 2. Jednotlivé úseky trate STEFANIK TRAIL môže súčasne bežať iba jeden bežec zo štafety alebo ultra štafety. Nie je možné aby s ním bežal ako podpora ďalší bežec. Výnimkou je úsek od mostu Lafranconi v Bratislave po cieľ, kde sa k bežcovi, ultra bežcovi jednotlivcovi a ultra bežcovi členovi ultra štafety na tomto úseku trate môže pripojiť celá štafeta, alebo priatelia a známi. Títo však nesmú v žiadnom prípade nijakým spôsobom, ani nosením výbavy, podaním vody a podobne napomáhať pretekárovi dostať sa do cieľa. V takom prípade bude pretekár či ktorákoľvek štafeta a ultra štafeta diskvalifikovaná.
 • Kapitáni štafiet a ultra štafiet musia nahlásiť organizátorom rozdelenie šlenov štafety na jednotlivé úseky. Organizátori musia v každom momente pretekov vediať kto z tímu štafety a ultra štafety je aktuálne na trati. Za toto odovzdanie informácie zodpovedá vždy kapitán štafety a ultra štafety. Rozloženie bežcov po úsekoch sa teda môže zmeniť oproti poradiu bežcov počas registrácie, ale kapitán zodpovedá za každú zmenu v tomto poradí v každom momente počas pretekov až do ich skončenia. Poradie bažcov štafiet a ultra štafiet by malo ovplyvniť najmä počasie, dĺžka, technická náročnosť, denná / nočná hodina na bežanom úseku. Je nevyhnutné základné rozdelenie úsekov prispôsobiť aktuálnej individuálnej výkonnosti členov štafety. Na tejto stránke v časti podrobného opisu jednotlivých štafetových úsekov pridáme rady ako si v tíme vybrať toho najvhodnejšieho bežca pre každý zo siedmych úsekov STEFANIK TRAIL.
 • Najneskôr do konca apríla bude každému kapitánovi e-mailom a zverejnením informácie na web stránke www.stefaniktrail.sk oznámený termín a miesto stretnutia kapitánov na 2 hodinovom brífingu v Bratislave. Účasť na ňom bude povinná pre všetkých kapitánov štafiet a je základnou podmienkou pre povolenie štafete na podujatí štartovať. Bude sa konať v termíne po ukončení online registrácie, teda po termíne uvedenom na www.stefaniktrail.sk v časti  „Registrácia a prezentácia“. Na brífingu bude možné kapitána zastúpiť iným registrovaným bežcom zo štafety, v krajnom prípade aj iná, kapitánom štafety písomne poverená zodpovedná osoba, ktorá na briefingu toto písomné poverenie odovzdá organizátorom.
 • Na brífingu podrobne oboznámime kapitánov s parametrami trate. Podáme inštrukcie a rady na tému orientácia v lese cez deň a v noci, technika nočného behu a práca so svetlom, svetelné reflexné značenie nočnej trasy STEFANIK TRAIL a podobne. Odpovieme na všetky otázky súvisiace s behom a dáme odporúčania pre spôsob prideľovania úsekov trasy členom štafety. Predmetom brífingu budú aj ďalšie témy dôležité pre úspešné zvládnutie pretekov.
 • Osobný brífing v čase a na mieste brífingu štafiet nie je pre členov ultra štafiet povinný, je však pre nich veľmi odporúčaní. Na tomto briefingu si budú môcť členovia ultra štafiet okrem dôležitých informácií môcť vyzdvihnúť aj štartové balíčky.
 • JEDNOZNAČNE ODPORÚČAME BEŽCOM ŠTAFIET ABY SI V RÁMCI TRÉNINGOVEJ PRÍPRAVY „SVOJ" ÚSEK PREŠLI V SMERE V KTOROM SA REÁLNE BUDE BEŽAŤ!!!
 • Správna orientácia na trati vo veľkej miere rozhoduje o výslednom čase a umiestnení štafiet v cieli, ale najmä o bezpečnosti bežcov počas pretekov.

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PODPORNÉ POSÁDKY A VODIČI AUTOMOBILOV

 • Sprievodné posádky všetkých bežcov sú povinné dodržiavať pravidlá cestnej premávky, riadiť sa pokynmi organizátora v zmysle odstavovania vozidiel na vopred vyznačených miestach organizátorom. Sprievodné posádky nesmú v žiadnom prípade rušiť nočný kľud a musia sa tiež riadiť pokynmi polície. V prípade, že organizátor zaznamená nevhodné správanie sprievodnej posádky, napríklad nadmerný hluk, rušenie nočného kľudu, znečisťovanie životného prostredia, podnapitosť a podobne, je organizátor povinný pretekárov jednotlivcov resp. celú štafetu alebo ultra štafetu danej podpornej posádky s okamžitou platnosťou vylúčiť z pretekov.

  

Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE

 • Všetci bežci sú povinní bežať s povinnou výbavou a musia na začiatku každého úseku niesť aspoň 1 liter tekutín.
 • Na trase bude rozmiestnených 6 občerstvovacích staníc:
  • Dobrá voda (15.2 km)
  • vodná nádrž Buková (38.4 km)
  • Sološnica (56.0 km)
  • Pezinská baba (79.1 km)
  • Bratislava, Kamzík - bufety (107.2 km)
  • Bratislava, Devín - kostol (127.5 km)
 • Vstup do zóny občerstvovacích staníc majú povolený len bežci a viditeľne umiestneným číslom.
 • Je striktne zakázané piť priamo z fliaš alebo kanistrov určených pre rozlievanie nápojov bežcom. Každý bežec musí mať a používať vlastný pohár alebo fľašu. Odpadky musia byť odhodené do nádob či vriec na to určených v priestoroch občerstvovacích staníc.
 • Pri odchode z občerstvovacej stanice musia bežci so sebou niesť primerané množstvo vody a potravín na zvládnutie trasy po nasledujúcu občerstvovaciu stanicu.
 • V cieli čaká bežcov ďalšia občerstvovacia stanica, na ktorej bude možné uplatniť si aj potravinový kupón.
 • Na trase sa počas dňa budú nachádzať stánky, bufety, reštaurácie a obchody, kde si bežci môžu dokúpiť vlastné zásoby jedla a nápojov.
 • Osobná pomoc rodinných príslušníkov či priateľov je tolerovaná LEN na občerstvovacích staniciach v špecifickej zóne vyhradenej a označenej organizátorom.
 • Jedlo a nápoje sú striktne určené len pre bežcov.
 • Nosenie vecí bežca inou osobou v ktorejkoľvek chvíli pretekov je ZAKÁZANÉ. 

  

Čl 6 DISKVALIFIKÁCIA A PENALIZÁCIA

 • Nasledujúce porušenia povedú k okamžitej diskvalifikácii a odobratiu štartového čísla:
  • skracovanie trasy
  • odhodenie odpadkov na trase
  • odmietnutie pomôcť inému účastníkovi pretekov v núdzi
  • fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie usporiadateľov a dobrovoľníkov
  • používanie prepravy bežiaceho bežca počas pretekov
  • odmietnutie výzvy pre kontrolu zdravia zdravotníkmi
  • odmietnutie kontroly povinnej výbavy
  • zistenie, že bežcovi chýba čelová alebo ručná baterka, alebo že baterky nespĺňajú minimálny výkon 100 lumenov, izotermická plachta, camel bag resp. fľaše s obsahom min.1 liter
  • neuposlúchnutie traťového maršála na zmenu trasy z vopred vytýčenej na tzv. záložnú alternatívnu alebo únikovú trasu
 • 180 minútový trest pri nasledujúcich porušeniach:
  • za minutie kontrolného bodu (kontroly aj občerstvovacie stanice) - za každý minutý kontrolný bod penalizácia 180 minút
 • 60 minútový trest pri nasledujúcich porušeniach:
  • absencia náhradných batérií (resp. vybitých a vymenených použitých), vlastný pohár alebo fľaša
  • neschopnosť prezentovať sa štartovým číslom umiestneným na viditeľnom mieste na tele
 • Penále alebo diskvalifikácia budú uplatnené v mieste kde bolo zistené porušenie pravidiel bežcom. Vykoná ho traťový maršál, alebo dobrovoľník, ktorý zistí nedostatky, po dohode s traťovým maršálom telefonicky, alebo osobne.

 • Bežec, ultra štafeta alebo štafeta, ktorí v momente odstúpenia z pretekov nenahlásia predčasné odstúpenie z pretekov, dostanú doživotný dištanc na podujatie STEFANIK TRAIL organizované O.Z. VESTIGIUM. viac detailných pokynov a informácií dostanú bežci prostredníctvom organizačných E-mailov zasielaných po ukončení registrácie bežcov na aktuálny ročník pretekov.

 

Čl.7 Rôzne 

 • BEZPEČNOSŤ A KONTROLNÉ BODY
  Kontrolné body budú rozmiestnené po trase. V ich blízkosti môžu traťoví maršali a dobrovoľníci kontrolovať kompletnosť nesenej povinnej výbavy. Traťoví maršali budú vykonávať náhodné kontroly na miestach, ktoré môžu slúžiť ako cesty na skrátenie trasy. V prípade odmietnutia kontroly, alebo v prípade zastihnutia bežcov na bočnej ceste mimo vyznačenú trasu, budú bežci s okamžitou platnosťou diskvalifikovaní a bude im odobraté štartové číslo. Traťoví maršáli budú mať právo kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok odkloniť bežcov na tzv. únikové cesty, ktoré nemusia byť zhodné s pôvodnou trasou. Neuposlúchnutie takéhoto pokynu sa bude považovať za dôvod na okamžitú diskvalifikáciu.

 • MAXIMÁLNE ČASOVÉ LIMITY
  V záujme ochrany zdravia pretekárov má zdravotný personál jednoznačné právo a povinnosť rozhodnúť o odstúpení bežca z pretekov zo zdravotných dôvodov. V takomto prípade sa musí účastník bezpodmienečne podriadiť tomuto rozhodnutiu. V prípade neuposlúchnutia bude bežec okamžite diskvalifikovaný.

 • DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA A ODSTÚPENIE Z PRETEKOV
  Bežec je povinný mať neustále u seba mobilný telefón a v ňom uložené telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, čísla členov vlastného sprievodného tímu alebo štafety a číslo pomoci organizátora pretekov, ktoré dostanete na prezentácii.
  Po odstúpení z pretekov (nedokončenie pretekov) musí IHNEĎ túto informáciu hlásiť na linke pomoci organizátora pretekov a na najbližšej občerstvovacej stanici, pokiaľ na ňu odstúpený bežec dorazí. Číslo linky dostanete na prezentácii. Finálne stanovisko organizátorov STEFANIK TRAIL po veľmi nepríjemných skúsenostiach z roku 2018 znie: "Všetci ultra bežci, členovia ultra štafiet, členoavia štafiet, ktorí z akýchkoľvek dôcodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude bežec jednotlivec, alebo bežeci v štafetách doživotne dištancovaní a stratia možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM."

 • TRASA PRETEKOV
  Na trase nie sú vyznačené priebežné kilometre. Pretekári sú povinní striktne dodržiavať značenie trasy, nevyužívať skratky alebo zámerne vynechávať platné a vyznačené časti trasy. Akékoľvek opustenie značenej trasy bude mať za následok diskvalifikáciu a je prevádzané na vlastné bezpečnostné riziko pretekára.

 • CENY
  STEFANIK TRAIL nemá víťazov. Má len „prvých v cieli“, ktorí môžu na konci podujatia získať nefinančnú odmenu inú od tej, ktorú získa každý bežec po prekročení cieľovej pásky v časovom limite pretekov.

 • PRÁVA NA POUŽITIE OBRAZOVÉHO A ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU
  Registrovaním sa na STEFANIK TRAIL účastníci podujatia dávajú organizátorovi podujatia zároveň výslovný súhlas s vyhotovením a výslovný súhlas s použitím jeho obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov z podujatia v plnom rozsahu bez obmedzenia. Tento materiál môže byť použitý na komerčné účely a propagáciu podujatia v médiách a marketingových kampaniach URBAN SERVICES s.r.o. a O.Z. VESTIGIUM a u ich zmluvných partnerov.